Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten

 
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat

 
01 Den aalen Tid
02 Min aale Stadt Sante
03 Den hellige Viktor
04 Den Santessen Dom
05 In'nen Santessen Dom
06 Den Krüssgang
07 In'ne Immunität
08 De Viktortracht in Sante
09 De Prozässion dör Sante
10 De Krüsskapäll
11 De Michaelskapäll
12 Dat Helligenhüss
13 Dat "Hellige Sante"
14 Den Hellige Norbert
15 De Evangelische Kerk
16 Santes Kanoniker
17 Santes Altstadt
18 De Stadtmuur
19 Dat Gotische Hüss
20 De Karthaus
21 Dat Pästhüüske
22 De Kriemhildmöll
23 Den Santessen Zwinger
24 Den Meertoan
25 Den Poggetoan
26 Den Pavillon
27 De Pomp
28 Anne Wall
29 Den Renaissance-Erker
30 De Römer
31 Santes Römerstroate
32 Min Niederstroat
33 Jann Janze
34 Den Dom-Köster
35 De Piss-Ley
36 Mestfahre
37 Den Höjbaut
38 Rübedönne
39 Ärpelelääse
40 Knolleplöcke
41 Erntedankfäst
42 Wenterdag
43  Dorsse
44 Poggschlachte
45 Den Tweespänner
In on öm Sante

 
Die Niederstroat

In Sante fällt et min sehr schwoar,
te feene, wat min Stroat ens woar!
Man dej min Stroat ganz renoviere;
min Stroat, die düt now 'funktioniere'!
*
Sej funktioniert för den Verkehr;
merr weg es now die Atmosphär!
Min Stroat, die es now kaalt on ärm!
Et wörd min öm et Herz nit wärm!
*
Ek mak die Oage tuw ob drööm,
wie was dat domols doch so schön:
Dat Trottoar was nit mehr nej,
völl Platten laggen üt de Rej.
*
Min was vertraut hier jede Retz
bej 'Tönnes', 'Erkelenz' on 'Schmetz'.
Anne Waterpuul bej 'Hellermann'
dor satte dökk die Spatze dran.
*
Dornäwe was die Gööt ganz diep.
Wat dörr die Gööt nit alles liep!
Miek 'Janssens Thei' en Pökkske dod,
dann woar die Gööt van Blut ganz rot.
*
Wej liete hier die Scheppkes schwemme.
Wat en Pläsier, sowat te hemme!
Die Pflastersteen, groff üt Basalt,
wej kenn'ne jede Steen hier bald.
*
In't Fruggjoar, wenn die Sonn wärm was,
stoan hier on dor en Pölleke Grass.
On manche Steen dej sich verstekke:
Hej liet sich ganz met Moos bedekke.
*
On rächts on lenks - nit mehr ganz nej -
die Hüüskes - nit ganz inne Rej.
Hier dessen Tomp, den steht wat vör,
on ok den Dörpel anne Döör.
*
Wenn märges düt die Sonn opgoan,
dann worde die Blende opgeschloan.
Vergäte sin dann alle Sorge;
sej rupe tu sich 'Guje Morge!'
*
Die Vörrdöör loss! - Die Sonn herin!
Oppe Schloffe kömmt dann 'Tante Stin'.
'Off sej wat Salt sich lehne koss?'
En beche keure well die bloss!
*
On 'Kerkmanns Nöll' met Klompen an
trekkt op den 'Kleine Märt' oppan.
Vör de Leiterwage düt hej loape;
hej well dor wette Kappes koope.
*
Sinne Fekks, den düt en Katt norjage.
Dor rappelt werr 'nen Bollerwage:
'Köb' het die Aaltonn opgeläje;
innen Hoff mot man den Prei now säje.
*
'Marike' kömmt now Punkt halw neege;
sej het kenne Mann mehr metgekreege.
Dormet den Hemmel öhr gewess,
löppt jede Märn sej inne Mess.
*
'Quetz' krüjt heran met sin aalt Rad,
met fresse grüne Hern'g in't Fatt.
Den 'Köbes Leiers' rührt an't Herz:
Hej sengt van 'Liskes' Liebesschmerz.
*
En ganze Wält - min Niederstroat!
För manche klein - merr för min groot!
Wat wird ek dorför nit all gäwe,
koss ek noch ens in des Stroat läwe!

46 Sonndagmeddag
47 Rägenwäär
48 Den Spicker
49 Den Wardtse Köster
50 Die Kerkebank
51 Den Possbraand
52 De Söwemaase
53 Kärmess
54 Dat Hagelkrüss
55 Wallfahre
56 Den Brösspott
57 Häärsdag
58 Schneeglöckskes
59 So segge de Buure in'ne Januar
60 So segge de Buure in'ne Juni
61 "Glöcklich Nej-Joar"
62 De Fesserhött
63 Düsterfäld
64 Mäjboom
65 Schmetz üt Vinne
66 Janze üt Lüttinge
67 De Birtesse Watermöll
68 Worstpennenthei
69 Bethlehem on Drüpt
70 Dat erste Santesse ABC
71 Dat twedde Santesse ABC
72 So sagg man frugger
73 Dat kann man wäll segge
74 Wat well man dormet segge?
75 Schlonzkonte on andere Menze
76 Dat Duwenhüss
77 Den Eikenboom
78 Dat Stallfenster
79 Dat Krüss
80 Die Schüürport
81 Den Schüüregewel
82 Den Twasswegg
83 Den Weijepost
84 Den Welgenboom
85 Dahlien
86 De Wardtse DJK
87 De Wardtse Knöppelkapäll
88 De Wardtse Feuerwehr
89 Üttälle
90 Siegfried van Sante
 
nach oben