Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten

 
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat

 
För Wardtse Jubilare
Fifftig Joar
Achtig Joar
Neegentig Joar
Goldhochtid

 
Goldhochtid

Vandaag in Wardt es wat te sien:
Henn Zumkley on sin Wilhelmien!
Vandaag vör fifftig Joar genau
sej wirde domals Mann on Frau.

'Wilhelmine Dicks' was sej genannt;
sej wohn'ne anne Gönne-Kant.
Ass werr in Besleck Kärmess woar,
dor was för Heinrich alles kloar!

Sön Mäche! - Merr den breeje Rinn!
Been koss man merr sälde sin.
Nen tidlang mette Fähr hej fuhr,
bes dann in Besleck bej 'nen Buur

Jung-Heinrich koss en Stelle kriege.
Now dej bej öm die Sehnsucht siege:
So trock den Heinrich - desse Klant -
nor Besleck, nor de Gönne-Kant.

On neegentienhondertachtonderrtig
dor hadde sej den Kroam all fertig:
Bej ons in Wardt 'Sankt Willibrord'
dor gowe sej sich dat Treuewort.

On treu was Henn - Dat weete wej! -
sin Wilhelmien on Burderej.
Ass Buurmeester - ek weet nit, wie lang -
fing hej in Wardt bej Düppers an.

On dann - Dat wett doch jedermann! -
ging hej nor Heinrich Tellemann.
Hier blew hej fiffontwentig Joar,
bes Hegmann kennen Buur merr woar.

För Hegmann was den Henn wat wert;
ek segg bloß: Henn on Hegmanns Pärd!
Die Pärd - Ek weet et ganz genau! -
die koame erst - on dann sin Frau!

On dat koss Henn now nit verdrage
- on dat schlugg öm dann op den Mage:
Bej't Baue was die Foar nit grad,
die Mesthööp krüss on queer geplaart!

Dat 'Kromme' koss hej nit verstoan;
die Gärwe mosste ganz grad stoan!
Sinne gujje Senn, den was vörbej,
soag hej en kromme Rüberej!

Ass Hegmann's Burderej geschloate,
ging Heinrich nor de Stadtsaldote.
Annen Bankse Wegg hej mäh'ne Grass,
bes hej dann schließlich Rentner was.

Merr now as Rentner werr die Pärd:
Met en Ponny now den Heinrich fährt.
Merr dat het hej verkofft det Joar;
et fiel öm doch en beche schwoar!

On wenn hej now ken Ponny fährt,
vergäte koss hej nie die Pärd:
Inne Beste-Kaamer näwe de Schrank
dor hengt 'nen Haam, geputzt ganz blank.

On wen in des Kaamer het gesäte,
den het gesien die Raritäte:
Völl Piepe met en lange Stang,
die sin - Poddoome! - drij Meter lang!

Wen wett van ons noch ganz gewess,
ass Heinrich schwoar veronglöckt es?
Et was in Mörmter, do bej Franke:
Nen Holländer fuhr öm in die Flanke!

Merr dat het hej gut öwerstoan;
seidem sin all völl Joar vergoan.
Sin Been het wäll 'nen kleinen Dötz,
merr sönst märkt man bej öm dor necks.

För Heinrich wird dat Läwe schwoar,
wenn dor nit desse Stammtisch woar.
Jede Sonndag, wenn die Mess üt es,
sett hej bej Baumann an den Dess.

On frejdags - dat all Joare lang -
treckt onsen Henn op Baumann an.
On Senioren - so hört man -
wat finge die ohn' Henn bloß an?

On Henn, den het wat anne Schnütt:
Dröm ging hej döckers inne Bütt.
On tüss - so het man min vertällt -
et gefft wat, wat öm nit gefällt:

Vergäte es dat lahme Been,
wenn jemand schmett die Dääl döreen,
wenn Härk on platte Schöpp schmett hen!
Sowat es nit nor sinne Senn!

On Henn - dat kann hej nit verdraage -
wenn wegschmitte dor wat dün die Blaage!
Hej düt den aale Kroam verwahre:
De Touriste könne bald in en Museum fahre!

On Henn - ek nenn' ow hier en Quell -
bruckt gej es enne Schöppestell!
Hej het för det on dat dor wat!
Gött merr es hen! Bekickt ow dat!

Twee Döchter gefft et: Een wönnt hier,
die andre trock en Stöckske wier.
Vier Enkelkinder hemme sej;
ek nenn' sej ow now nor de Rej:

Den Rainer, Heiko kennt man ja;
die andre sin Jörg on Claudia.
On 'Uropa' schafft Heinrich noch:
Den Rainer het en Mäche doch!

Ek koss noch segge manche Sake,
merr now well ek doch Schluss hier make.
Doch dat segg ek hier för ganz Wardt:
Wenn et ow not gow - ons fähl'ne wat!

Dröm dün vandaag wej gratuliere;
Wardt düt met ow dat Fäst hier fiere.
On ek persönlich segg in Platt:
Henn, Wilhelmien! - Ek wönsch ow wat!

 
nach oben