Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat
01 Woröm et min geht
02 Den Lügendetektor
03 Wor was gej?
04 Man gewennt sich an alles
05 Ok nit lecht
06 Min Aalt ok es
07 Krang
08 Noch tevöll
09  Dat kömmt van't Bäje
10 So ok werr nit
11 Gej Döppe
12 Den Schnellzug
13 Fastentid
14 Chinesisch
15 Nit noch ennekier
16 Wej sin verkiert
17 Klein angefange
18 Köj wessele?
19 Wat en Glöck!
20 So kann man dat ok segge
21 Sön Schletzohr
22 Dormet sin wej kwitt
23 Notschlachte
24 Mot dat sin?
25 Woför?
26 Nit noch ens
27 Wa!
28 Thei düt sich eiges lobe
29 De Archäologe
30 Mister
31 Wie min Füüt
32 Regt ow nit op
33 En Risiko
34 Dor komm ek ok werr rüt
35 Noch oppe Tid
36 Jede Wäk
37 Erst märge
38 Mette Kopp
39 Te frugg
40 Dat Alibi
41 Dat Barometer
42 Dor sit merr blij
43 De min ok
44 Nit in ennekier
45 Wat soll dat hitte?
46 Dat batt öm necks
47 Noch ennekier
48 Den Spezialist
49 Den letzten Bus
50 Van't Äte het hej necks gesagt
51 Off dat wäll klappt?
52 Multimedia
53 Necks mehr inne Maues
54 De Sonndagspräk
55 Ek nit - merr Thei
56 Dann gött merr eiges
57 Woröm? - Doröm!
58 Dat kann nit
59 Nit nödig
60 Ek komm nit rüt
61 Sönne Kwatts
62 Dat batt nit
63 Dat woss ek doch
64 Dat kann nit sin
Ok nit lecht

Marij on Jann - sej sin jo Buure -
dün Pogge, Kuw on Hunder fuure.
Sej dün die Diere pfläge, schötze,
dormet die Diere öhr wat nötze:
*
Sej dün die Melk vanne Kuw verkoope,
mette Eier nor de Märt sej loope,
dat Pökkske, dat mot döchtig fräte,
dormet man Worst on Späkk kann äte.
*
Off Kuw off Pogg off sönst en Dier,
es Ärbeit - et es ken Pläsier:
En Dier inne Stall, en Dier ok bütte,
man mot sich dorbej völl affrütte.
*
Merr now Marij, die well en Dier,
dat mekt en beche öhr Pläsier,
nit Eier, Späkk on Melk düt gäwe,
bej öhr vör in et Hüss düt läwe.
*
Dröm düt sej ennen Dakkel koope,
dör Köök on Kammer düt den loope.
Dormet den Hoond ok düt pariere,
Marij fengt an, den te dressiere.
*
Düt sej bloß en klein Wörtche segge,
dann soll den Hoond sich brav henlegge.
Oppe Ächterpööt sich sette stell,
on all dat dun, wat Marij well.
*
Merr noch düt et nit rechtig klappe,
hej lüstert nit, helt nit die Schlappe.
Den Jann sich dat bekieke düt,
'nen Tidlang helt hej ok den Schnütt.
*
Den Hoond woll sich allweer nit legge,
dor hört man, wie den Jann düt segge:
"Now hört merr op! Löt et merr sin!
Sön Höönd nit te dressiere sin!"
*
Dorop Marij: "Dat sall'k ow flüstere,
ens düt den Hoond op min schon lüstere!"
On sej kekt Jann schärp in't Gesecht:
"Met ow was et anfangs ok nit lecht!"


 
 
 
65 Woröm dann dat?
66 Logik
67 Ek nit
68 Sön Stadtse
69 Ek kann et öhr nit affgewenne
70 Fasseloagend
71 En Käärs wie enne Wällenboom
72 Hej fantasiert all
73 So es dat
74 Dat kömmt jo gut tepass
75 Dat kann nit
76 Te laat
77 Verkiert
78 Den ok
79 Den Vier-Ührs-Zug
80 Ne Kunstfehler
81 Ganz gewess
82 Treckt es effkes
83 Die es dat wert
84 Op min Kapp
85 Den Seeblick
86 So hoch nit
87 Nee, dat nit
88 Necks för min
89 Dat steht dor ok
90 Woför?
91 Dat nötzt min necks
92 Wie mekt man dat?
93 Necks Ernstes
94 Rechtig
95 En Fehldiagnose
96 Woröm nit?
97 Verlechts
98 "Rin" on "rüt"
99 Sön Klaue
100 Dat dörf hej nit
101 Lääge Puup
102 Nit nödig
103 Necks Nejes
104 Ne Millionär
105 Dat wett den bäter
106 "Rechtig" on "Nit rechtig"
107 Marij on de Dökters
108 Wormet?
109 Woför?
110 Merr so effkes
111 On off!
112 Noch en Schletzohr
113 Wie man et ok mekt
114 Man kann nie weete
115 Dat Testament
116 Nee, sowat nit
117 Angeschmäärt
118 Sowieso
119 Dat es nit te make
120 Het sich necks geändert
121 Necks dorvan
122 Nit all op ens
123 Kehr öm!
124 Hetz
125 Dat Musikzimmer
126 Ok dann
127 Wat es dann dat?
128 Et was verkiert
 
nach oben