Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat
01 Woröm et min geht
02 Den Lügendetektor
03 Wor was gej?
04 Man gewennt sich an alles
05 Ok nit lecht
06 Min Aalt ok es
07 Krang
08 Noch tevöll
09  Dat kömmt van't Bäje
10 So ok werr nit
11 Gej Döppe
12 Den Schnellzug
13 Fastentid
14 Chinesisch
15 Nit noch ennekier
16 Wej sin verkiert
17 Klein angefange
18 Köj wessele?
19 Wat en Glöck!
20 So kann man dat ok segge
21 Sön Schletzohr
22 Dormet sin wej kwitt
23 Notschlachte
24 Mot dat sin?
25 Woför?
26 Nit noch ens
27 Wa!
28 Thei düt sich eiges lobe
29 De Archäologe
30 Mister
31 Wie min Füüt
32 Regt ow nit op
33 En Risiko
34 Dor komm ek ok werr rüt
35 Noch oppe Tid
36 Jede Wäk
37 Erst märge
38 Mette Kopp
39 Te frugg
40 Dat Alibi
41 Dat Barometer
42 Dor sit merr blij
43 De min ok
44 Nit in ennekier
45 Wat soll dat hitte?
46 Dat batt öm necks
47 Noch ennekier
48 Den Spezialist
49 Den letzten Bus
50 Van't Äte het hej necks gesagt
51 Off dat wäll klappt?
52 Multimedia
53 Necks mehr inne Maues
54 De Sonndagspräk
55 Ek nit - merr Thei
56 Dann gött merr eiges
57 Woröm? - Doröm!
58 Dat kann nit
59 Nit nödig
60 Ek komm nit rüt
61 Sönne Kwatts
62 Dat batt nit
63 Dat woss ek doch
64 Dat kann nit sin
 Fasselogend

Wat es dat now wer en Gedrüss!
Lött alles legge! Rüt üt et Hüss!
Vergätt den Kroam es ennekier!
Makt en paar Stöndches ow Pläsier!
*
Wie süt doch bloß Marij now üt!
Met roje Färw bemalt den Schnütt.
On oppe Bakke ok wat drop.
Now kikt es: Enne neje Kopp!
*
On wat het Jann sich angeplaart!
Ne Schnörr on ok 'ne schwatten Baart!
Sönst innen Basserull bloß frütte -
on now mekt hej hier sön Fitütte!
*
Et es wie derrtig Joar wer trökk,
du as sej innen erste Plökk!
Marij die kregt now rechtig Nökke:
"Komm Jann! Now düt min doch es drökke!"
*
"Poddome!" - Wie sag hier doch Janze? -
"Wat könne die den Schmett noch danze!"
On hier 'nen Bääs on dor 'ne Kloare -
sej fühle sich wie nejgeboare!
*
De ganze Wäk hat Jann Malässe -
mer now wäll fiff-säss lääge Flässe!
Bej kennen Danz Marij gesäte -
sej het öhr Rheuma knatts vergäte!
*
Marij düt senge wie 'Marleen',
Jann spürt nekks mer van sin lahm Been!
Marij die dreft et ömmer doller:
Komm Jann! Now kömmt den 'Roggenroller'!
*
On Aschermittwoch? - Dor die twee:
"Marij, wat düt dat Krüss min weh!"
Sej könne - ("Düt min anne Sökk now läkke!") -
kenne Pier mer vanne Röster trekke!


 
 
 
65 Woröm dann dat?
66 Logik
67 Ek nit
68 Sön Stadtse
69 Ek kann et öhr nit affgewenne
70 Fasseloagend
71 En Käärs wie enne Wällenboom
72 Hej fantasiert all
73 So es dat
74 Dat kömmt jo gut tepass
75 Dat kann nit
76 Te laat
77 Verkiert
78 Den ok
79 Den Vier-Ührs-Zug
80 Ne Kunstfehler
81 Ganz gewess
82 Treckt es effkes
83 Die es dat wert
84 Op min Kapp
85 Den Seeblick
86 So hoch nit
87 Nee, dat nit
88 Necks för min
89 Dat steht dor ok
90 Woför?
91 Dat nötzt min necks
92 Wie mekt man dat?
93 Necks Ernstes
94 Rechtig
95 En Fehldiagnose
96 Woröm nit?
97 Verlechts
98 "Rin" on "rüt"
99 Sön Klaue
100 Dat dörf hej nit
101 Lääge Puup
102 Nit nödig
103 Necks Nejes
104 Ne Millionär
105 Dat wett den bäter
106 "Rechtig" on "Nit rechtig"
107 Marij on de Dökters
108 Wormet?
109 Woför?
110 Merr so effkes
111 On off!
112 Noch en Schletzohr
113 Wie man et ok mekt
114 Man kann nie weete
115 Dat Testament
116 Nee, sowat nit
117 Angeschmäärt
118 Sowieso
119 Dat es nit te make
120 Het sich necks geändert
121 Necks dorvan
122 Nit all op ens
123 Kehr öm!
124 Hetz
125 Dat Musikzimmer
126 Ok dann
127 Wat es dann dat?
128 Et was verkiert
 
nach oben