Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat
01 Woröm et min geht
02 Den Lügendetektor
03 Wor was gej?
04 Man gewennt sich an alles
05 Ok nit lecht
06 Min Aalt ok es
07 Krang
08 Noch tevöll
09  Dat kömmt van't Bäje
10 So ok werr nit
11 Gej Döppe
12 Den Schnellzug
13 Fastentid
14 Chinesisch
15 Nit noch ennekier
16 Wej sin verkiert
17 Klein angefange
18 Köj wessele?
19 Wat en Glöck!
20 So kann man dat ok segge
21 Sön Schletzohr
22 Dormet sin wej kwitt
23 Notschlachte
24 Mot dat sin?
25 Woför?
26 Nit noch ens
27 Wa!
28 Thei düt sich eiges lobe
29 De Archäologe
30 Mister
31 Wie min Füüt
32 Regt ow nit op
33 En Risiko
34 Dor komm ek ok werr rüt
35 Noch oppe Tid
36 Jede Wäk
37 Erst märge
38 Mette Kopp
39 Te frugg
40 Dat Alibi
41 Dat Barometer
42 Dor sit merr blij
43 De min ok
44 Nit in ennekier
45 Wat soll dat hitte?
46 Dat batt öm necks
47 Noch ennekier
48 Den Spezialist
49 Den letzten Bus
50 Van't Äte het hej necks gesagt
51 Off dat wäll klappt?
52 Multimedia
53 Necks mehr inne Maues
54 De Sonndagspräk
55 Ek nit - merr Thei
56 Dann gött merr eiges
57 Woröm? - Doröm!
58 Dat kann nit
59 Nit nödig
60 Ek komm nit rüt
61 Sönne Kwatts
62 Dat batt nit
63 Dat woss ek doch
64 Dat kann nit sin
 En Käärs wie enne Wällenboom

Jann sett grad medden inne Knolle,
dor hört hej ennen Donder grolle.
Noch ennekier! Jann kekkt es op:
Dor trekkt en schwatte Loft herop!
*
Merr Jann den lett sich noch nit störe,
van wiejem düt man dat erst höre.
Noch wittwegg sin dor Bletz on Donder;
Jann bükkt sich nor sin Knolle ronder.
*
Merr met den Tid dor düt sich wat:
Poddome! Et es roondöm schwatt!
Et trekkt sich tu! Dat sall wat gäwe!
Den Jann den kann now wat beläwe!
*
Now geht et loss! Wie dat drüt lekkt!
Et räägent bloß so, dat et sekkt!
Jann wett nit, wo hej hen sall goan;
sin Klompe dün voll Water stoan!
*
Kortbej kennen Boom, kenne Strukk, ken Hött,
Jann es all natt bes oppe Bött.
Jann kann sich nörgendwo verstekke;
et bletzt on knallt an alle Ekke.
*
Et es horst wie an't Eend vanne Wält -
on Jann steht medden op et Fäld.
Van Füür den ganzen Hemmel rot;
Jann rääkent all met sinnen Dod.
*
Jann mekkt vör Ängst die Bokks horst voll,
hej wett nit, wat hej make soll.
Now rüppt hej alle Hellige an,
off öm dor kennen hälpe kann.
*
On hej düt en Verspräke gäwe:
Wenn hej hier rütt kömmt met et Läwe,
wallfaare well hej nor Mäjboom
met en Käärs wie enne Wällenboom!
*
Now lett et nor, et klöört sich op,
vorbej dat Ganze all kort drop.
Vorbej sin Donder, Bletz on Schuure,
dörr die Wolke düt die Sonn werr luure.
*
On ok die Mösse dün werr senge;
Jann düt den natten Beus ütwrenge.
Düt den Schlamassel flott vergäte,
in den hej grad noch dringesäte.
*
Dat hej en dekke Käärs woll schenke,
doran dej hej dann doch noch denke.
Hej sett: "Dat glöwe doch bloß Gäkke!
Gej könnt min all de Sökk now läkke!"


 
 
 
65 Woröm dann dat?
66 Logik
67 Ek nit
68 Sön Stadtse
69 Ek kann et öhr nit affgewenne
70 Fasseloagend
71 En Käärs wie enne Wällenboom
72 Hej fantasiert all
73 So es dat
74 Dat kömmt jo gut tepass
75 Dat kann nit
76 Te laat
77 Verkiert
78 Den ok
79 Den Vier-Ührs-Zug
80 Ne Kunstfehler
81 Ganz gewess
82 Treckt es effkes
83 Die es dat wert
84 Op min Kapp
85 Den Seeblick
86 So hoch nit
87 Nee, dat nit
88 Necks för min
89 Dat steht dor ok
90 Woför?
91 Dat nötzt min necks
92 Wie mekt man dat?
93 Necks Ernstes
94 Rechtig
95 En Fehldiagnose
96 Woröm nit?
97 Verlechts
98 "Rin" on "rüt"
99 Sön Klaue
100 Dat dörf hej nit
101 Lääge Puup
102 Nit nödig
103 Necks Nejes
104 Ne Millionär
105 Dat wett den bäter
106 "Rechtig" on "Nit rechtig"
107 Marij on de Dökters
108 Wormet?
109 Woför?
110 Merr so effkes
111 On off!
112 Noch en Schletzohr
113 Wie man et ok mekt
114 Man kann nie weete
115 Dat Testament
116 Nee, sowat nit
117 Angeschmäärt
118 Sowieso
119 Dat es nit te make
120 Het sich necks geändert
121 Necks dorvan
122 Nit all op ens
123 Kehr öm!
124 Hetz
125 Dat Musikzimmer
126 Ok dann
127 Wat es dann dat?
128 Et was verkiert
 
nach oben