Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat

 

Max on Moritz in Santes Platt nor Wilhelm Busch

Vörop - Twee lälke, frägge Döögenekse
Den erste Streek - Wir Max on Moritz die Hunder on den Hahn van Witwe Bolte fange
Den twedde Streek - Wie Max on Moritz Hunder on Hahn van Witwe Bolte ütte Pann klaue
Den derrde Streek - Wie Max on Moritz et met den Schneeder Meister Böck driewe
Den verrde Streek -Wat Max on Moritz met Lehrer Lämpel on sin Piep make
Den fiffte Streek - Wat Max on Moritz mette Maikäfer on öhren Ohme Fretz anstelle
Den sässte Streek - Wat Max on Moritz inne Bäckerej beläwe on dann retiriere
Den letzte Streek - Die Trabante van'nen Buur geschnappt on wat dann passiert
En Wort drachterin - Met Max on Moritz es et üt

 
 
Den erste Streek
Wie Max on Moritz die Hunder on den Hahn
van Witwe Bolte klaue

Wat düt man sich dökk affrütte
met den Hahn on met de Tütte!
Man het Eier - düt man segge -,
die ons dann des Mösse legge.
Aff on tuw dann inne Pann
man sich ok wat broje kann.
Äwer ok - wat well man mehr -
brukkt man noch de Hunderfäär.
Inne Kösses van et Bett!
Man lett wäärm, man mäj gar schwett!

"Witwe Bolte" - hier des Aalt
was in't Bett ok nit gärn kaalt.


Sej hat Hunder, wäll drij Stökk,
on 'nen Hahn inn' derrde Plökk.
Max on Moritz, des twee Klante,
oppe Kiek die aale Tante!
Knippmäss rüt! On now ganz flott
schneeje sej sich Brot kapott.


Üt en Brotschiew - vier sön Denger,
dekk wie enne kleine Fenger.
Öwerkrüss dann an en Tau
fassgeboone - dat geht gau.
Wie man op dat Beld hier sütt,
legge sej den Kroam hier üt.


Flott dornor dün sej üttnähje,
on den Hahn fengt an te krähje.
"Kikeriki!", so düt hej lokke;
die Hunder komme angetrokke.


Dann den Hahn on ok die Klukke
dün dat Brot heronderschlukke.


Ass sej wolle now üttreen,
satte sej an't Tau be-een.


Now erst sün sej dat Mallör,
trekke, renne krüss on quer.


Dat düt sej now ganz verdattere,
fange schließlich an te flattere.


Innen Boom 'nen Takk, 'ne lange,
dor düt sich dat Tau verfange.
Dat trekkt öhr den Hals ganz lang,
krähje bloß noch leis on bang.


Jede düt noch en Ei legge.
Sin kapott! Kann man wäll segge!


Witwe Bolte in öhr Hüss
lett in't Bett, hört dat Gedrüss.


Et Bett herütt on flott nor bütte -
dor hange sej, die doje Tütte!


"Wat in't Läwe was min Glökk,
Hahn on Hunder, des vier Stökk,
min miek Spass noch innen Droom,
hengt an dessen Appelboom!"


On dann met 'nen diepe Söök
helt dat Mäss sej üt de Köök,
schneejt now döör die Taue alle,
dat die Doje ronderfalle.


Pakkt die Diere anne Köpp,
brengt sej weg in öhre Schlöpp.
***
On det was den erste Kier,
wat dann koam, dormet now wier.

 
nach oben