Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat

 

Max on Moritz in Santes Platt nor Wilhelm Busch

Vörop - Twee lälke, frägge Döögenekse
Den erste Streek - Wir Max on Moritz die Hunder on den Hahn van Witwe Bolte fange
Den twedde Streek - Wie Max on Moritz Hunder on Hahn van Witwe Bolte ütte Pann klaue
Den derrde Streek - Wie Max on Moritz et met den Schneeder Meister Böck driewe
Den verrde Streek -Wat Max on Moritz met Lehrer Lämpel on sin Piep make
Den fiffte Streek - Wat Max on Moritz mette Maikäfer on öhren Ohme Fretz anstelle
Den sässte Streek - Wat Max on Moritz inne Bäckerej beläwe on dann retiriere
Den letzte Streek - Die Trabante van'nen Buur geschnappt on wat dann passiert
En Wort drachterin - Met Max on Moritz es et üt
Den twedde Streek
Wie Max on Moritz Hunder on Hahn
van Witwe Bolte ütte Pann klaue

Met den Tid - et was wäll schwor -
liet die Pinn en beche nor.
Witwe Bolte dej sich segge:
"Dün ek min dat öwerlegge,
kann ek all dat wäll vergäte,
wenn ek dün die Doje äte;
läkker broje inne Pann
met wat Salt on Päper dran." -
Tröön inne Oage, sej moss blääre,
üttrekke dej sej now die Fääre.
Dor lagge sej now nakks, mussdod,
die sönst ganz frugg bej't Morgerot
innen Hunderstall on achtert Hüss
Spektakel mieke on Gedrüss.


Bälke mot Frau Bolte weer;
on den Spitz steht achter öhr.

Max on Moritz - die twee Schlemme -
dün flott op dat Dakk ropklemme.


Kieke dörr den Schorsteen ronder,
sün die Pann oppen Herd dor onder.

Inne Pann ohne Kopp on Ohre
Hahn on Hunder dün hier schmore.


On now gett met ennen Tälder
Witwe Bolte inne Kälder,


Sej gett nor et Surmuusfatt,
well sich dorvan haale wat.
Dorför kann sej rechtig schwäärme,
düt dat Grei man werr opwäärme.

Merr die twee hoch op et Dakk,
Max on Moritz sin op Zakk:
Kikt ow hier dat Beld es an,
wat man met en Angel kann!


Üt de Pann et erst den Haan
trekke sej op sich oppaan.
Dann komme die Hunder dran,
lääg steht op et Füür die Pann.

Schnupdiwup! Die hemme sej!
Sön Methode es ganz nej!
Den Spitz soag et wäll ganz genau,
on hej blökkt: Rawau! Rawau!


Merr die twee van't Dakk heronder,
met den Braten flott nor onder. -

- Dat sall gäwe en Spektakel,
sütt Frau Bolte dat Debakel!
Sej well öhr Oage nit mer traue,
den Schlagg, den düt sej horst ömhaue,


ass sej die lääge Pann dor sütt,
on alle Hunder sin herütt.


"Spitz!" - Dat koss sej bloß noch denke.
"Spitz! Ow düt hier now wat wenke!"


Met 'ne Lääpel schwoar on groot
schlugg sej öhre Spitz halw dood.
Den Spitz, den düt garnekks verstoan,
denn hej het jo nekks gedoan!


- Max on Moritz anne Hegg
legge dor - den Braten wegg.
Ingeschloape - üt de Schnütt
kekt bloß noch en Been herütt.
***
On det was den twedde Kier
wat dann koam, dormet now wier.

 
nach oben