Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat

 

Max on Moritz in Santes Platt nor Wilhelm Busch

Vörop - Twee lälke, frägge Döögenekse
Den erste Streek - Wir Max on Moritz die Hunder on den Hahn van Witwe Bolte fange
Den twedde Streek - Wie Max on Moritz Hunder on Hahn van Witwe Bolte ütte Pann klaue
Den derrde Streek - Wie Max on Moritz et met den Schneeder Meister Böck driewe
Den verrde Streek -Wat Max on Moritz met Lehrer Lämpel on sin Piep make
Den fiffte Streek - Wat Max on Moritz mette Maikäfer on öhren Ohme Fretz anstelle
Den sässte Streek - Wat Max on Moritz inne Bäckerej beläwe on dann retiriere
Den letzte Streek - Die Trabante van'nen Buur geschnappt on wat dann passiert
En Wort drachterin - Met Max on Moritz es et üt
Den derrde Streek
Wie Max on Moritz et met den Schneeder
Meister Böck drewe

Öm kenn'ne Jann on allemann,
den Beuse, Bokse make kann.

Böck, so dej den Mann sich nenne,
hej dej bloß sin Ärbeit kenne:
Hat man et en beche drökk,
ging man flott nor Meister Böck.
Brukne man för sonndags wat,
Meister Böck den miek dann dat.
Woll man schikk goan nor den Ball,
Schneeder Böck den koss dat all.
Woll flaniere man vornehm,
för öm was dat ken Problem -
ganz egal off Dönne, Dekke!
On hej dej ok Lökker flekke.
Man kann somet ok verstoan:
Ohne Böck dej gar nekks goan!

Max on Moritz merr metkiere
dün den Böck en beche piere.

Denn bej Böck dor inne Weij
löppt en Water, es en Ley.


On doröwer geht en Brökk,
kort bej't Hüss van Meister Bökk.


On den Max, den düt versüke
- Moritz düt dorbej tukieke -
dat Brätt dor medden op te Brökk
intesaage en ganz Stökk.

Kaum sej hemme dat gedoan,
an gönne Kant sej bliewe stoan:


"Komm herütt! Gej Geiten-Böck!
Schneeder, Schneeder, meck, meck, meck!"-
- Alles koss den Böck verdraage,
dej nie schempe met de Blaage.
Äwer wenn man dat dej sägge,
liet hej alles stoan on legge.


"Verdammde Blaage! Sön Fitütte!"
Öwer den Dörpel flott nor bütte.

Max on Moritz gön nit wegg,
rupe all weer "Meck, meck, meck!"


Horst es Meister Böck bej öhr,
merr die Brökk krakkt meddendöör.


Noch ens hört man: "Meck, meck, meck!"
Plumps! Dor es den Schneeder wegg!


Max on Moritz gön now loope,
Meister Böck was horst versoape.

Meister Böck dej werr hochkomme,
twee Gaans komme angeschwomme.


Trekke öm üt et Water rütt,
wie man op det Beld hier sütt.


Flott nor Hüss op alle Vier;
dat es wirklich ken Pläsier!


Bukkpinn kreeg hej - köj ow denke -;
wat dej hej sich doch verrenke!


Merr Frau Böck, die mekkt ganz schlau
hett dat Bügelieser gau.

Dormet op den Bukk, den kaale!
Now es Böck werr ganz den Aale.


On man sett all kort doropp:
Meister Böck es werr gut dropp!
***
On det was den derrde Kier;
wat dann koam, dormet now wier.

 
nach oben