Det on dat op Santes Platt
Mundart in und um Xanten
Home
Marij on Jann
In on öm Sante
Max on Moritz
Struwwelpitt
Jann Huckebeen
Plisch on Plum
Schwatte Hann
För Jubilare
Noch wat

 
Erntedank
Bruckend-Hymne
Die Kerkebank
Nej-Joar
Knächt Ruprecht

 
En "Glökklich Nej Joar"

Vorbej ons Läwe werr en Stökk -
wej kieke op en Joar werr trökk.
Vorbej völl Sörg on ok völl Freud;
dat es now all Vergangenheit.
*
Vorbej dat all on horst vergääte,
wat groote Last - an't Herz dej frääte.
Vorbej ok dat, wat miek Pläsier,
wat ons liet lache dor on hier.
*
Manch grisse Daag gow et in't Joar,
merr dann die Sonn werr häll on kloar!
On soag et mäj ok düster üt -
et gow doch enne Wägg herüt.
*
In't "Neje Joar" gönn wej herin,
dor sall et wäll nit anders sin:
Nen tidlang bloss den Bärg hochplaare -
merr dann pläsierlich ronderfaare!
*
So rejt sich in ons Läwe ganz
wie Perle anne Rosekranz
dat "Neje Joar" an't "Aale" dran -
on dat ons Trost wäll gäwe kann!
*
Denn Sonneschinn an alle Daage
dat könne wej nit lang verdraage.
Ok Rägenwäär mot mäj es sin,
dann erst freut ons den Sonnneschinn.
*
On so die Antwort fällt nit schwoar:
"Wat brengt ons wäll dat Neje Joar?"
Et sall gewess ons dat wäll gäwe,
wie et in't ganze Menzeläwe:
*
Det "Rop" on "Ronder", wie wej't kenne,
es dat, wat man dor "Glökk" düt nenne.
In desse Senn - Verstöj dat now? -
en "Glökklich Nej Joar" wönsch ek ow!

 
nach oben